oxı̣ɐq ɐɹd ɐɔəqɐɔ əp

¡olnd ɯn ɹəs ı̣ɐʌ ʇnʞɹo op səpɐpı̣unɯoɔ ə sdɐɹɔs so ɐɹɐd ı̣ɐp

˙ɐɹı̣əlı̣sɐɹq ɐɹəɟso6olq ɐu oxı̣ɐq ɐɹd ɐɔəqɐɔ əp soɹı̣əʇuı̣ s6olq əp əqɐs ɯənb ə sʇsod əp ɐı̣ɹʇsnpuı̣ ɐɹı̣əpɐpɹəʌ ɐɯn ɯə lɐı̣ɔı̣uı̣ ədɐʇuod o opɐp ɹəʇ oɹədsə

˙oxı̣ɐq ɐɹd ɐɔəqɐɔ əp ʇsod oı̣ɹdoɹd nəs o ɹɐı̣ɹɔ ə nə ənb op (ɐ)oʌı̣ʇɐı̣ɹɔ sı̣ɐɯ ɐpuı̣ɐ ɹəs əpod opuəl ɐʇsə ənb əɔoʌ ˙ɐɹəɟso6olq ɐu sɐɔəqɐɔ sɐʇı̣nɯ opuɐɹı̣ʌ ɹɐqɐɔɐ ı̣ɐʌ ənb ʇsod ɯn ə əʇsə

(PostRating: 0 hits today, 0 yesterday, 39 total, 2 max)